XSMN Thứ 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - SXMN Thu 5

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 82 07 35
G.7 895 941 854
G.6 9799 2393 7015 8438 6541 9990 2527 4365 5292
G.5 5381 4603 8996
G.4 34194 83821 67333 55955 12037 41114 33543 08548 04465 24357 12893 90363 91716 77694 25256 22915 74147 57977 68376 82186 01082
G.3 88973 30463 88269 99502 53268 52534
G.2 61008 00657 83476
G.1 02351 31372 52684
G.ĐB 118679 007524 820235

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 18/07/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 14, 15
2 21
3 33, 37
4 43
5 51, 55
6 63
7 79, 73
8 81, 82
9 94, 99, 93, 95

Lô tô An Giang Thứ 5, 18/07/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 07
1 16
2 24
3 38
4 48, 41, 41
5 57, 57
6 69, 65, 63
7 72
8 -
9 93, 94, 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 18/07/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 27
3 35, 34, 35
4 47
5 56, 54
6 68, 65
7 76, 77, 76
8 84, 86, 82
9 96, 92
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 37 54 82
G.7 233 165 381
G.6 4921 9077 0170 5003 2456 8039 3506 8056 6321
G.5 2754 0709 8452
G.4 89120 19638 29389 10930 76461 26072 28893 54043 99310 82410 37471 75257 59042 84711 12801 22748 87228 22168 80673 18087 87790
G.3 69208 46055 88162 59205 52562 72574
G.2 77878 84699 77010
G.1 68728 35094 27936
G.ĐB 342343 582249 432449

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 11/07/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 -
2 28, 20, 21
3 38, 30, 33, 37
4 43
5 55, 54
6 61
7 78, 72, 77, 70
8 89
9 93

Lô tô An Giang Thứ 5, 11/07/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 09, 03
1 10, 10, 11
2 -
3 39
4 49, 43, 42
5 57, 56, 54
6 62, 65
7 71
8 -
9 94, 99

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 11/07/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 06
1 10
2 28, 21
3 36
4 49, 48
5 52, 56
6 62, 68
7 74, 73
8 87, 81, 82
9 90
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 47 70 66
G.7 275 794 092
G.6 9242 9359 2570 8794 0405 0208 9064 7441 0240
G.5 8592 5532 4470
G.4 11058 63605 58672 89197 37185 81980 19651 66797 40506 24267 96618 93922 23793 86043 04828 09748 23882 97468 04314 01115 81802
G.3 53966 64654 17203 03796 39353 90159
G.2 81568 26419 42351
G.1 57766 24569 94489
G.ĐB 393008 762914 693659

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 04/07/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 05
1 -
2 -
3 -
4 42, 47
5 54, 58, 51, 59
6 66, 68, 66
7 72, 70, 75
8 85, 80
9 97, 92

Lô tô An Giang Thứ 5, 04/07/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 06, 05, 08
1 14, 19, 18
2 22
3 32
4 43
5 -
6 69, 67
7 70
8 -
9 96, 97, 93, 94, 94

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 04/07/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 14, 15
2 28
3 -
4 48, 41, 40
5 59, 51, 53, 59
6 68, 64, 66
7 70
8 89, 82
9 92
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 61 62 97
G.7 232 708 166
G.6 0689 5088 4895 1846 5578 8704 0367 5713 5806
G.5 2165 4780 6724
G.4 30708 32586 28256 28836 50772 47318 03382 21188 51414 62663 30981 39943 48237 16796 36787 02967 11171 97444 89027 48484 12322
G.3 94487 02574 16487 22534 97053 60700
G.2 03186 05783 21452
G.1 34252 43503 80362
G.ĐB 912197 264194 492889

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 27/06/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 18
2 -
3 36, 32
4 -
5 52, 56
6 65, 61
7 74, 72
8 86, 87, 86, 82, 89, 88
9 97, 95

Lô tô An Giang Thứ 5, 27/06/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 08
1 14
2 -
3 34, 37
4 43, 46
5 -
6 63, 62
7 78
8 83, 87, 88, 81, 80
9 94, 96

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 27/06/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 06
1 13
2 27, 22, 24
3 -
4 44
5 52, 53
6 62, 67, 67, 66
7 71
8 89, 87, 84
9 97
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 49 98 33
G.7 425 766 179
G.6 0207 7391 0796 8848 1371 6456 7614 0127 8950
G.5 6874 7300 4179
G.4 82830 52289 48550 15347 96269 61648 02911 35647 37991 81625 08299 72460 65712 87533 58429 06011 55184 39840 17711 73976 99612
G.3 85614 85776 75169 10992 03671 58819
G.2 26838 42982 19835
G.1 53058 50300 67754
G.ĐB 541574 817743 897706

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 20/06/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 14, 11
2 25
3 38, 30
4 47, 48, 49
5 58, 50
6 69
7 74, 76, 74
8 89
9 91, 96

Lô tô An Giang Thứ 5, 20/06/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 00
1 12
2 25
3 33
4 43, 47, 48
5 56
6 69, 60, 66
7 71
8 82
9 92, 91, 99, 98

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 20/06/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 19, 11, 11, 12, 14
2 29, 27
3 35, 33
4 40
5 54, 50
6 -
7 71, 76, 79, 79
8 84
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 70 40 66
G.7 578 804 506
G.6 5762 1974 9945 9009 8269 6226 1975 9598 5550
G.5 8741 0446 2123
G.4 99974 91504 02345 17595 21499 27161 41437 33959 83808 49695 56892 09727 55603 61864 42107 48198 22172 19520 40710 89817 00957
G.3 64895 15941 86443 11006 34750 01939
G.2 41846 90223 92265
G.1 11512 76930 58281
G.ĐB 154433 582311 186832

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 13/06/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 12
2 -
3 33, 37
4 46, 41, 45, 41, 45
5 -
6 61, 62
7 74, 74, 78, 70
8 -
9 95, 95, 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 13/06/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 08, 03, 09, 04
1 11
2 23, 27, 26
3 30
4 43, 46, 40
5 59
6 64, 69
7 -
8 -
9 95, 92

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 13/06/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 06
1 10, 17
2 20, 23
3 32, 39
4 -
5 50, 57, 50
6 65, 66
7 72, 75
8 81
9 98, 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 93 88 00
G.7 670 347 100
G.6 6601 1231 3616 3442 4286 5307 0743 0793 7877
G.5 9704 2497 7807
G.4 89370 13061 99402 71162 00766 02991 21219 45520 50700 15241 71780 84134 15882 56208 77921 51291 26107 34326 03333 78283 99980
G.3 14865 42497 77880 98407 44785 57365
G.2 13036 84370 96787
G.1 93497 21373 28563
G.ĐB 320999 049816 012022

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 06/06/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 01
1 19, 16
2 -
3 36, 31
4 -
5 -
6 65, 61, 62, 66
7 70, 70
8 -
9 99, 97, 97, 91, 93

Lô tô An Giang Thứ 5, 06/06/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 00, 08, 07
1 16
2 20
3 34
4 41, 42, 47
5 -
6 -
7 73, 70
8 80, 80, 82, 86, 88
9 97

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 06/06/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 07, 00, 00
1 -
2 22, 21, 26
3 33
4 43
5 -
6 63, 65
7 77
8 87, 85, 83, 80
9 91, 93

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 5

Xổ số miền Nam Thứ 5 (XSMN Thứ 5) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 5 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.

KQXSMN Thứ 5 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 5 hàng tuần
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 3. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 4. Thông tin khác
  • Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 5, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
  • Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
  • Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

XSMN Thứ 5 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!