XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - SXMT Thu 7

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 25 30 76
G.7 652 555 997
G.6 5552 1363 7454 4582 0485 7876 6269 3687 9260
G.5 0165 3276 0446
G.4 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257
G.3 12091 45844 52291 21907 38128 96968
G.2 21223 23984 32098
G.1 62807 41327 24657
G.ĐB 289733 685811 744897

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 06, 04
1 -
2 23, 25, 25
3 33, 39
4 44, 47
5 56, 52, 54, 52
6 65, 63
7 75
8 -
9 91

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 04
1 11, 17
2 27
3 30
4 46
5 54, 55
6 -
7 75, 79, 76, 76
8 84, 82, 82, 85
9 91

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19
2 28, 29
3 -
4 46
5 57, 57, 58, 57
6 68, 63, 69, 60
7 76
8 81, 87
9 97, 98, 97
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 23 04 46
G.7 173 214 062
G.6 8377 9081 7147 2884 1449 4505 3525 1981 2715
G.5 8649 6185 3712
G.4 01988 09208 51387 02910 43344 04979 48465 58810 83101 43013 32170 92603 19549 78264 97981 60892 33754 22541 91254 76546 09113
G.3 62690 99815 66986 64467 32523 25706
G.2 94099 77794 25759
G.1 24020 99093 91551
G.ĐB 837214 454548 535342

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 17/02/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 14, 15, 10
2 20, 23
3 -
4 44, 49, 47
5 -
6 65
7 79, 77, 73
8 88, 87, 81
9 99, 90

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 17/02/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 03, 05, 04
1 10, 13, 14
2 -
3 -
4 48, 49, 49
5 -
6 67, 64
7 70
8 86, 85, 84
9 93, 94

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 17/02/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 13, 12, 15
2 23, 25
3 -
4 42, 41, 46, 46
5 51, 59, 54, 54
6 62
7 -
8 81, 81
9 92
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 40 05 02
G.7 060 044 135
G.6 3273 5534 4398 3834 5529 5173 9941 8369 2375
G.5 4337 5233 2529
G.4 81309 10519 96365 09608 86454 86224 35670 36738 76753 03456 41105 92578 96707 16796 11808 52138 56158 00907 68022 74729 40970
G.3 49791 35401 92534 21047 63682 69278
G.2 01517 71170 56429
G.1 13286 52988 98913
G.ĐB 855278 945339 044379

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 10/02/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 08
1 17, 19
2 24
3 37, 34
4 40
5 54
6 65, 60
7 78, 70, 73
8 86
9 91, 98

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 10/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 07, 05
1 -
2 29
3 39, 34, 38, 33, 34
4 47, 44
5 53, 56
6 -
7 70, 78, 73
8 88
9 96

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 10/02/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 07, 02
1 13
2 29, 22, 29, 29
3 38, 35
4 41
5 58
6 69
7 79, 78, 70, 75
8 82
9 -
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 62 99 93
G.7 124 846 815
G.6 8571 4447 5383 7972 8092 7893 6131 0138 3884
G.5 0659 9471 2018
G.4 74421 93003 29095 36268 10157 61900 47199 68965 25191 03076 88336 69172 28661 97989 78718 56983 77428 37225 45683 28192 97623
G.3 50943 79466 32336 87907 00723 07049
G.2 93676 66317 06239
G.1 90893 35015 94485
G.ĐB 952660 801841 004119

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 03/02/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 00
1 -
2 21, 24
3 -
4 43, 47
5 57, 59
6 60, 66, 68, 62
7 76, 71
8 83
9 93, 95, 99

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 03/02/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 15, 17
2 -
3 36, 36
4 41, 46
5 -
6 65, 61
7 76, 72, 71, 72
8 89
9 91, 92, 93, 99

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 03/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 18, 18, 15
2 23, 28, 25, 23
3 39, 31, 38
4 49
5 -
6 -
7 -
8 85, 83, 83, 84
9 92, 93
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 42 22 33
G.7 115 455 128
G.6 4900 2126 9777 7401 4166 5409 2364 8962 6464
G.5 5405 7240 1354
G.4 93547 29957 45763 13397 99204 53376 23132 47194 33573 10689 27860 28390 29247 05169 23247 06646 62127 05510 78885 79490 62468
G.3 95475 28096 11588 00892 12563 68831
G.2 60226 89527 57850
G.1 75163 37803 66781
G.ĐB 810263 327378 978113

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 27/01/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 00
1 15
2 26, 26
3 32
4 47, 42
5 57
6 63, 63, 63
7 75, 76, 77
8 -
9 96, 97

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 27/01/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 01, 09
1 -
2 27, 22
3 -
4 47, 40
5 55
6 60, 69, 66
7 78, 73
8 88, 89
9 92, 94, 90

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 27/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 10
2 27, 28
3 31, 33
4 47, 46
5 50, 54
6 63, 68, 64, 62, 64
7 -
8 81, 85
9 90
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 66 16 74
G.7 280 130 868
G.6 9628 8251 3818 5008 8289 4532 8517 8161 6906
G.5 0484 4139 3848
G.4 23100 20074 94494 16231 19500 50443 19345 90454 02912 27004 15826 86231 94793 68936 51909 58103 44390 00084 96094 48053 10356
G.3 56539 86286 73720 82107 16534 96514
G.2 92770 07033 46964
G.1 76017 94406 26840
G.ĐB 137402 875091 828062

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 20/01/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 00, 00
1 17, 18
2 28
3 39, 31
4 43, 45
5 51
6 66
7 70, 74
8 86, 84, 80
9 94

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 20/01/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 07, 04, 08
1 12, 16
2 20, 26
3 33, 31, 36, 39, 32, 30
4 -
5 54
6 -
7 -
8 89
9 91, 93

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 20/01/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 03, 06
1 14, 17
2 -
3 34
4 40, 48
5 53, 56
6 62, 64, 61, 68
7 74
8 84
9 90, 94
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 05 50 64
G.7 724 201 612
G.6 5531 1037 3340 7304 1083 2551 3330 0951 1206
G.5 6002 3151 3670
G.4 91192 55090 15297 95479 16224 87650 90121 33783 13324 45825 71433 70683 36255 14542 84560 71550 05586 51251 59846 36616 82130
G.3 20760 09905 92220 70371 54067 76303
G.2 37490 02983 49946
G.1 95796 83385 63449
G.ĐB 102147 821966 917756

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 13/01/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 02, 05
1 -
2 24, 21, 24
3 31, 37
4 47, 40
5 50
6 60
7 79
8 -
9 96, 90, 92, 90, 97

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 13/01/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 01
1 -
2 20, 24, 25
3 33
4 42
5 55, 51, 51, 50
6 66
7 71
8 85, 83, 83, 83, 83
9 -

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 13/01/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 06
1 16, 12
2 -
3 30, 30
4 49, 46, 46
5 56, 50, 51, 51
6 67, 60, 64
7 70
8 86
9 -

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Thứ 7

XSMT Thứ 7 được mở thưởng vào lúc 17h15' Thứ 7 hàng tuần, trực tiếp từ trường quay của tỉnh đó. Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.

KQXSMT Thứ 7 được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt. Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung Thứ 7 được update nhanh nhất tại website Kqxs.blog để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Mỗi tỉnh/thành ở miền Trung phát hành 1.000.000 vé số truyền thống loại 6 chữ số, mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần có 9 giải, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, cụ thể như sau:
 3. Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
  Giải ĐB2.000.000.0006 số01
  Giải Nhất30.000.0005 số10
  Giải Nhì15.000.0005 số10
  Giải Ba10.000.0005 số20
  Giải Tư3.000.0005 số70
  Giải Năm1.000.0004 số100
  Giải Sáu400.0004 số300
  Giải Bảy200.0003 số1.000
  Giải Tám100.0002 số10.000

  Ngoài ra, kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần còn có 9 giải phụ giá trị và 45 giải khuyến khích dành cho những vé số sai một chữ số ở hàng trăm hoặc sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.

 4. Thông tin khác
  • Chọn mua vé số của những công ty xổ số uy tín.
  • Sử dụng các công cụ soi cầu của kqxs.blog để tìm ra con số may mắn.
  • Xem KQ XSMT thường xuyên để không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng.
  • Nếu trúng giải, bạn cần giữ vé số nguyên vẹn để làm thủ tục lĩnh thưởng.
  • Người trúng giải xổ số miền Trung có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
  • Người trúng giải xổ số miền Trung có thể nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam, XS Mega, XS Power hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Kết quả xổ số 3 miền

Người chơi có thể xem XSMT trực tiếp hôm nay tại website Kqxs.blog. Tại đây chúng tôi luôn cập nhất các kết quả nhanh và chính xác nhất, cho tất cả các giải thưởng. Kqxs.blog còn cung cấp cho người đọc nhiều công cụ soi cầu hiện đại khác để chọn ra các con số may mắn. Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!