XSMB 30 Ngày - Sổ kết quả 30 Ngày - Ketqua net 30

G.ĐB 13182
G.1 64473
G.2 58976 80232
G.3 65555 53210 45207 14837 11304 47605
G.4 1946 6656 2147 6690
G.5 2484 5860 7889 6268 2267 8394
G.6 272 701 862
G.7 51 87 41 60
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 07, 04, 05, 01
1 10
2 -
3 32, 37
4 46, 47, 41
5 55, 56, 51
6 60, 68, 67, 62, 60
7 73, 76, 72
8 82, 84, 89, 87
9 90, 94
G.ĐB 39397
G.1 45487
G.2 31476 00040
G.3 47830 45608 32162 70312 68143 75822
G.4 0668 1475 4436 5595
G.5 1774 6655 7678 7745 1426 4108
G.6 126 617 344
G.7 06 61 62 64
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 08, 08, 06
1 12, 17
2 22, 26, 26
3 30, 36
4 40, 43, 45, 44
5 55
6 62, 68, 61, 62, 64
7 76, 75, 74, 78
8 87
9 97, 95
G.ĐB 55200
G.1 18539
G.2 69018 79701
G.3 77775 27106 44932 69463 49358 74462
G.4 6188 9885 3428 9737
G.5 1245 1061 4589 0309 8867 2047
G.6 832 502 909
G.7 79 73 50 87
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 00, 01, 06, 09, 02, 09
1 18
2 28
3 39, 32, 37, 32
4 45, 47
5 58, 50
6 63, 62, 61, 67
7 75, 79, 73
8 88, 85, 89, 87
9 -
G.ĐB 05966
G.1 60275
G.2 72725 90891
G.3 56652 91186 16367 64845 09049 06322
G.4 0220 6622 9353 0452
G.5 9510 9372 3898 4781 9369 2390
G.6 695 561 208
G.7 24 50 89 52
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 08
1 10
2 25, 22, 20, 22, 24
3 -
4 45, 49
5 52, 53, 52, 50, 52
6 66, 67, 69, 61
7 75, 72
8 86, 81, 89
9 91, 98, 90, 95
G.ĐB 14478
G.1 08543
G.2 83125 92133
G.3 92796 76639 97895 59002 03268 78862
G.4 0077 1962 4824 8339
G.5 9892 6035 5510 5769 1348 4280
G.6 198 786 996
G.7 68 85 05 96
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 02, 05
1 10
2 25, 24
3 33, 39, 39, 35
4 43, 48
5 -
6 68, 62, 62, 69, 68
7 78, 77
8 80, 86, 85
9 96, 95, 92, 98, 96, 96
G.ĐB 91322
G.1 34422
G.2 54587 91207
G.3 65370 28969 87605 86304 25261 47953
G.4 8722 3565 3622 9776
G.5 9794 6034 3664 4804 5847 1109
G.6 439 382 725
G.7 17 18 19 80
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 07, 05, 04, 04, 09
1 17, 18, 19
2 22, 22, 22, 22, 25
3 34, 39
4 47
5 53
6 69, 61, 65, 64
7 70, 76
8 87, 82, 80
9 94
G.ĐB 51468
G.1 36545
G.2 25740 88471
G.3 71270 59190 24080 02738 14554 91467
G.4 1610 7280 1449 3711
G.5 1990 2823 4099 1531 0662 6554
G.6 811 467 195
G.7 45 41 62 32
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 11, 11
2 23
3 38, 31, 32
4 45, 40, 49, 45, 41
5 54, 54
6 68, 67, 62, 67, 62
7 71, 70
8 80, 80
9 90, 90, 99, 95
G.ĐB 61034
G.1 71290
G.2 62348 50106
G.3 88442 20468 98125 52900 60651 31992
G.4 2338 9068 9944 8906
G.5 2052 1282 6872 1395 3593 8574
G.6 165 824 844
G.7 30 92 09 25
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 06, 00, 06, 09
1 -
2 25, 24, 25
3 34, 38, 30
4 48, 42, 44, 44
5 51, 52
6 68, 68, 65
7 72, 74
8 82
9 90, 92, 95, 93, 92
G.ĐB 06926
G.1 62025
G.2 01409 55964
G.3 06652 08021 58498 38040 60194 51612
G.4 9231 5633 3688 2553
G.5 1388 2016 7652 8917 9212 7390
G.6 336 470 610
G.7 89 29 30 72
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 09
1 12, 16, 17, 12, 10
2 26, 25, 21, 29
3 31, 33, 36, 30
4 40
5 52, 53, 52
6 64
7 70, 72
8 88, 88, 89
9 98, 94, 90
G.ĐB 16880
G.1 28703
G.2 39525 63916
G.3 15096 08691 26638 16518 93526 28481
G.4 8610 7148 0858 1031
G.5 1597 2914 5213 4645 6661 9199
G.6 934 848 328
G.7 66 63 45 65
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 03
1 16, 18, 10, 14, 13
2 25, 26, 28
3 38, 31, 34
4 48, 45, 48, 45
5 58
6 61, 66, 63, 65
7 -
8 80, 81
9 96, 91, 97, 99
G.ĐB 84396
G.1 64440
G.2 12844 84462
G.3 39690 88306 54902 80590 37165 66935
G.4 3100 7913 8862 4260
G.5 8127 9549 6572 7683 7337 1419
G.6 007 667 359
G.7 63 62 20 26
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 06, 02, 00, 07
1 13, 19
2 27, 20, 26
3 35, 37
4 40, 44, 49
5 59
6 62, 65, 62, 60, 67, 63, 62
7 72
8 83
9 96, 90, 90
G.ĐB 84396
G.1 64440
G.2 12844 84462
G.3 39690 88306 54902 80590 37165 66935
G.4 3100 7913 8862 4260
G.5 8127 9549 6572 7683 7337 1419
G.6 007 667 359
G.7 63 62 20 26
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 06, 02, 00, 07
1 13, 19
2 27, 20, 26
3 35, 37
4 40, 44, 49
5 59
6 62, 65, 62, 60, 67, 63, 62
7 72
8 83
9 96, 90, 90
G.ĐB 54105
G.1 06147
G.2 74859 97508
G.3 73957 99482 89320 24590 26706 66538
G.4 7963 9465 0076 7088
G.5 5862 9352 0691 2480 1519 4340
G.6 751 430 989
G.7 75 33 21 97
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 05, 08, 06
1 19
2 20, 21
3 38, 30, 33
4 47, 40
5 59, 57, 52, 51
6 63, 65, 62
7 76, 75
8 82, 88, 80, 89
9 90, 91, 97
G.ĐB 98076
G.1 10832
G.2 34069 56100
G.3 99345 21382 23746 71599 25382 85169
G.4 0930 1587 9302 2080
G.5 0506 4079 4286 6281 9650 6402
G.6 526 321 995
G.7 64 52 00 77
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 00, 02, 06, 02, 00
1 -
2 26, 21
3 32, 30
4 45, 46
5 50, 52
6 69, 69, 64
7 76, 79, 77
8 82, 82, 87, 80, 86, 81
9 99, 95
G.ĐB 78736
G.1 18262
G.2 50955 32467
G.3 23671 36298 05252 86570 16030 92419
G.4 9864 2396 4270 9528
G.5 3814 6159 4915 6569 5975 3971
G.6 157 788 615
G.7 61 25 40 81
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 14, 15, 15
2 28, 25
3 36, 30
4 40
5 55, 52, 59, 57
6 62, 67, 64, 69, 61
7 71, 70, 70, 75, 71
8 88, 81
9 98, 96
G.ĐB 78736
G.1 18262
G.2 50955 32467
G.3 23671 36298 05252 86570 16030 92419
G.4 9864 2396 4270 9528
G.5 3814 6159 4915 6569 5975 3971
G.6 157 788 615
G.7 61 25 40 81
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 14, 15, 15
2 28, 25
3 36, 30
4 40
5 55, 52, 59, 57
6 62, 67, 64, 69, 61
7 71, 70, 70, 75, 71
8 88, 81
9 98, 96
G.ĐB 60325
G.1 15349
G.2 32360 62341
G.3 75210 62356 51398 75745 57573 85987
G.4 1468 8155 2344 3177
G.5 4101 1314 6459 5476 3361 9112
G.6 358 053 489
G.7 34 30 62 71
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 01
1 10, 14, 12
2 25
3 34, 30
4 49, 41, 45, 44
5 56, 55, 59, 58, 53
6 60, 68, 61, 62
7 73, 77, 76, 71
8 87, 89
9 98
G.ĐB 56095
G.1 97809
G.2 58525 99356
G.3 37066 79058 17319 80729 82947 25743
G.4 3094 2057 5210 6852
G.5 3379 9322 9426 1998 7384 9935
G.6 963 856 373
G.7 07 22 24 10
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 09, 07
1 19, 10, 10
2 25, 29, 22, 26, 22, 24
3 35
4 47, 43
5 56, 58, 57, 52, 56
6 66, 63
7 79, 73
8 84
9 95, 94, 98
G.ĐB 12317
G.1 81118
G.2 75679 55486
G.3 53640 11641 98550 51697 35757 58353
G.4 4876 8039 6393 9366
G.5 1073 9098 6376 6149 3473 0458
G.6 004 560 330
G.7 28 17 01 22
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 04, 01
1 17, 18, 17
2 28, 22
3 39, 30
4 40, 41, 49
5 50, 57, 53, 58
6 66, 60
7 79, 76, 73, 76, 73
8 86
9 97, 93, 98
G.ĐB 87661
G.1 22441
G.2 18944 47884
G.3 62669 61032 64782 29258 00675 55196
G.4 6456 6301 0711 9193
G.5 5000 1334 5056 5124 3581 8603
G.6 322 497 371
G.7 45 32 98 67
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 01, 00, 03
1 11
2 24, 22
3 32, 34, 32
4 41, 44, 45
5 58, 56, 56
6 61, 69, 67
7 75, 71
8 84, 82, 81
9 96, 93, 97, 98
G.ĐB 80183
G.1 07373
G.2 48867 30896
G.3 17520 86768 30554 76145 87183 83127
G.4 7227 6852 1236 9205
G.5 5395 1882 5795 5573 3815 0478
G.6 889 493 030
G.7 67 22 52 63
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 05
1 15
2 20, 27, 27, 22
3 36, 30
4 45
5 54, 52, 52
6 67, 68, 67, 63
7 73, 73, 78
8 83, 83, 82, 89
9 96, 95, 95, 93
G.ĐB 90869
G.1 86258
G.2 96303 01790
G.3 13869 54572 71317 12810 47525 03020
G.4 0761 4562 7833 0419
G.5 6674 2830 5075 6867 0477 9992
G.6 950 395 845
G.7 12 28 32 55
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 03
1 17, 10, 19, 12
2 25, 20, 28
3 33, 30, 32
4 45
5 58, 50, 55
6 69, 69, 61, 62, 67
7 72, 74, 75, 77
8 -
9 90, 92, 95
G.ĐB 64857
G.1 31913
G.2 20095 44000
G.3 92069 67021 52931 48277 11046 89999
G.4 1085 3878 8682 2686
G.5 5611 0078 5218 2300 4982 1733
G.6 245 377 183
G.7 57 98 89 43
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 00, 00
1 13, 11, 18
2 21
3 31, 33
4 46, 45, 43
5 57, 57
6 69
7 77, 78, 78, 77
8 85, 82, 86, 82, 83, 89
9 95, 99, 98
G.ĐB 27567
G.1 98924
G.2 51863 96125
G.3 32394 64549 84234 20036 87618 89421
G.4 7865 6190 9540 9899
G.5 1929 1291 3732 4499 0501 0023
G.6 237 365 872
G.7 39 63 74 20
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 01
1 18
2 24, 25, 21, 29, 23, 20
3 34, 36, 32, 37, 39
4 49, 40
5 -
6 67, 63, 65, 65, 63
7 72, 74
8 -
9 94, 90, 99, 91, 99
G.ĐB 72031
G.1 10292
G.2 46130 26589
G.3 90676 42039 96046 05589 71405 98943
G.4 7618 6107 6935 4766
G.5 2832 7333 5398 2863 9727 6282
G.6 476 452 577
G.7 95 61 60 97
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 18
2 27
3 31, 30, 39, 35, 32, 33
4 46, 43
5 52
6 66, 63, 61, 60
7 76, 76, 77
8 89, 89, 82
9 92, 98, 95, 97
G.ĐB 44624
G.1 05886
G.2 75181 44812
G.3 09211 39887 51882 98592 13100 35623
G.4 3810 5366 3352 3783
G.5 9442 7335 4865 8702 9454 0153
G.6 064 111 819
G.7 47 59 54 28
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 12, 11, 10, 11, 19
2 24, 23, 28
3 35
4 42, 47
5 52, 54, 53, 59, 54
6 66, 65, 64
7 -
8 86, 81, 87, 82, 83
9 92
G.ĐB 15877
G.1 86391
G.2 81274 81676
G.3 90575 32048 64302 41745 95540 13428
G.4 1937 2689 1242 1612
G.5 8518 0804 5532 3564 2859 5321
G.6 460 330 803
G.7 08 61 03 82
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 02, 04, 03, 08, 03
1 12, 18
2 28, 21
3 37, 32, 30
4 48, 45, 40, 42
5 59
6 64, 60, 61
7 77, 74, 76, 75
8 89, 82
9 91
G.ĐB 37696
G.1 21957
G.2 22046 36692
G.3 64560 66075 18325 29166 09527 99349
G.4 8645 6772 3361 2640
G.5 4773 5555 6771 6035 9625 1386
G.6 601 374 875
G.7 79 73 02 95
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 -
2 25, 27, 25
3 35
4 46, 49, 45, 40
5 57, 55
6 60, 66, 61
7 75, 72, 73, 71, 74, 75, 79, 73
8 86
9 96, 92, 95
G.ĐB 25842
G.1 31827
G.2 51849 73421
G.3 08418 64960 34316 24391 16970 95866
G.4 9943 8648 2356 6102
G.5 1611 8897 8947 2599 7671 9757
G.6 380 430 919
G.7 93 89 25 35
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 02
1 18, 16, 11, 19
2 27, 21, 25
3 30, 35
4 42, 49, 43, 48, 47
5 56, 57
6 60, 66
7 70, 71
8 80, 89
9 91, 97, 99, 93
G.ĐB 57620
G.1 82135
G.2 88910 47085
G.3 31718 65482 84174 34977 84592 37002
G.4 6912 2359 7064 9067
G.5 0230 3557 4878 4292 3179 3749
G.6 551 477 460
G.7 19 93 77 37
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 02
1 10, 18, 12, 19
2 20
3 35, 30, 37
4 49
5 59, 57, 51
6 64, 67, 60
7 74, 77, 78, 79, 77, 77
8 85, 82
9 92, 92, 93

Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất

Bạn nhận được gì khi theo dõi thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất hay không? Nhờ việc thống kê kết quả xổ số cơ hội thắng lớn của các bạn có cao hay không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích tại sao đó cho các bạn kỹ hơn nhé, hãy cùng tham khảo ngay nào.

Thống kê XSMB 30 ngày là gì?

Việc thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất là việc để các bạn có những chiến lược đánh số đề hiệu quả. Hơn nữa, khi anh em thống kê được các KQXS gần nhất này. Đây sẽ là công cụ hữu ích để bạn có những phân tích và chiến lược đánh đề chuẩn xác. Người chơi cũng có nhiều cơ hội giành được số tiền khổng lồ.

Hiện nay, có rất nhiều web xổ số giúp bạn có thể thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày nhanh nhất. Một số trang web giúp bạn có thể dễ dàng thống kê XSMB như là:

- Trang web xổ số chính thức của công ty xổ số điện toán của Việt Nam: Đây là một trang web giúp bạn nắm chắc các thông tin về kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày gần nhất. Ngoài ra, hầu hết các kết quả xổ số miền Bắc này rất đáng tin cậy. Do đó, các bạn có thể sử dụng để tham gia đánh đề trên các trang web Vietlott.

- Các trang web xem xổ số trực tuyến: Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp cho các bạn các thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất. Bạn có thể tìm kiếm các trang web này trên công cụ Google. Các bạn chỉ cần nhập từ khóa kết quả XSMB 30 ngày gần nhất là sẽ có hàng nghìn website cung cấp cho bạn.

- Ứng dụng di động: Hiện nay, có rất nhiều ứng dụng hỗ trợ việc cung cấp thông tin về kết quả xổ số. Bên cạnh đó, các ứng dụng này cũng sẽ giúp bạn thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất chính xác và uy tín.

Tại sao bạn nên theo dõi thống kê XSMB 30 ngày gần nhất?

Có rất nhiều lý do bạn nên xem thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất. Và sau đây là một số lý do điển hình:

Thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất giúp thuận tiện và dễ tiếp cận con số đề

Một trong những lý do mà các bạn nên thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất bời vì nó mang tới sự thuận tiện và dễ dàng tiếp cận đến các con số. Không giống với các xổ số truyền thống khác, trong xổ số miền Bắc 30 ngày này các bạn sẽ chơi được cả bằng hình thức online. Do đó, việc các bạn sử dụng bảng thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày để tiếp cận với các con số đề là hoàn toàn hữu ích.

Thống kê kết quả XSMB 30 ngày mang đến nhiều cơ hội chiến thắng

Một khía cạnh khác mà các bạn nên sử dụng bảng thống kê XSMB 30 ngày, đó chính là có nhiều cơ hội chiến thắng. So với các loại hình xổ số khác, xổ số miền bắc cung cấp rất nhiều tỷ lệ cược khác nhau. Theo đó, việc thống kê KQXSMB 30 ngày sẽ vô cùng đa dạng. Điều này sẽ giúp cho người chơi có nhiều xác suất hơn để trúng các giải thưởng độc đắc.

Mang đến nhiều cơ hội thắng lớn cho người chơi đã giúp cho xổ số miền Bắc càng thu hút được số lượng lớn người tham gia. Từ đó, cơ hội tìm kiếm những giải thưởng lớn của mọi người cũng ngày một tăng lên.

Cơ hội nhận giải thưởng lớn khi sử dụng con số trong bảng thống kê XSMB 30 ngày

Nhờ vào những con số trong bảng thống kế kết quả XSMB 30 ngày gần nhất mà hầu như các cược thủ có nhiều cơ hội nhận giải thưởng lớn. Mỗi lần rút thăm là những cấp độ khác nhau của giải thưởng lại được mở ra. Từ giải thưởng lớn cho tới các giải thưởng nhỏ. Anh em nên sử dụng bảng thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày để cho những phần chơi xổ sổ càng thêm sự hồi hộp và phấn khích hơn.

Hướng dẫn theo dõi bảng thống kê XSMB 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây sẽ được sắp xếp theo thứ tự mỗi ngày quay. Do đó khi muốn tham khảo KQXSMB 30 ngày, anh em nên cẩn thận mà tìm ra rõ những quy luật của các con số.

Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan như KQXSMB 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Bảng thống kê XSMB 30 ngày bao gồm:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ”.

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng xổ số Thủ Đô trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.

Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMB trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất là cách mang đến cho người chơi sự thú vị và nhiều cơ hội chiến thắng. Với sự tiện ích, dễ tiếp cận, cơ hội thắng lớn cao, người chơi không nên bỏ lỡ việc thống kê kết quả XSMB 30 ngày này nhé.