XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - SXMN Thu 7

Giải TP.HCM TP.HCM Long An Long An Bình Phước Bình Phước Hậu Giang
G.8 24 24 93 93 03 03 96
G.7 171 171 416 416 335 335 251
G.6 4807 3530 9315 4807 3530 9315 8865 5001 9760 8865 5001 9760 5760 1150 1754 5760 1150 1754 7433 1735 8628
G.5 8735 8735 0682 0682 6561 6561 4583
G.4 90688 99424 84676 94219 18562 16630 74307 90688 99424 84676 94219 18562 16630 74307 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204 56618 14867 18481 68416 97439 63389 44460 56618 14867 18481 68416 97439 63389 44460 72257 33631 66813 44675 69919 90344 35301
G.3 04848 20509 04848 20509 48459 15844 48459 15844 34971 64743 34971 64743 91285 97811
G.2 93320 93320 97168 97168 89537 89537 27820
G.1 11646 11646 80861 80861 34246 34246 97770
G.ĐB 034241 034241 565972 565972 029267 029267 054003

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 07, 07
1 19, 15
2 20, 24, 24
3 30, 35, 30
4 41, 46, 48
5 -
6 62
7 76, 71
8 88
9 -

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 07, 07
1 19, 15
2 20, 24, 24
3 30, 35, 30
4 41, 46, 48
5 -
6 62
7 76, 71
8 88
9 -

Lô tô Long An Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 01
1 16
2 28
3 33
4 44, 44
5 59, 52
6 61, 68, 65, 60
7 72, 76
8 82
9 97, 93

Lô tô Long An Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 01
1 16
2 28
3 33
4 44, 44
5 59, 52
6 61, 68, 65, 60
7 72, 76
8 82
9 97, 93

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 18, 16
2 -
3 37, 39, 35
4 46, 43
5 50, 54
6 67, 67, 60, 61, 60
7 71
8 81, 89
9 -

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 18, 16
2 -
3 37, 39, 35
4 46, 43
5 50, 54
6 67, 67, 60, 61, 60
7 71
8 81, 89
9 -

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 01
1 11, 13, 19
2 20, 28
3 31, 33, 35
4 44
5 57, 51
6 -
7 70, 75
8 85, 83
9 96
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 37 38 40 93
G.7 900 987 604 932
G.6 8723 9695 0750 0113 9613 5405 3368 6797 8994 8066 9247 1822
G.5 9606 1990 6442 1539
G.4 16351 67135 36176 92097 62601 19208 27132 28022 40464 06970 95652 82812 51140 82636 60949 24270 91863 72144 18880 17526 31890 81028 82972 05006 62816 84346 57290 15455
G.3 32715 96871 85297 30867 81330 44869 35047 95542
G.2 01177 58539 74862 61259
G.1 84332 82418 80931 09580
G.ĐB 179627 292377 284420 340046

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 17/02/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08, 06, 00
1 15
2 27, 23
3 32, 35, 32, 37
4 -
5 51, 50
6 -
7 77, 71, 76
8 -
9 97, 95

Lô tô Long An Thứ 7, 17/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 18, 12, 13, 13
2 22
3 39, 36, 38
4 40
5 52
6 67, 64
7 77, 70
8 87
9 97, 90

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 17/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 20, 26
3 31, 30
4 49, 44, 42, 40
5 -
6 62, 69, 63, 68
7 70
8 80
9 90, 97, 94

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 17/02/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 16
2 28, 22
3 39, 32
4 46, 47, 42, 46, 47
5 59, 55
6 66
7 72
8 80
9 90, 93
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 89 00 77 20
G.7 621 329 057 727
G.6 4028 5723 0634 6497 1828 4586 3840 1594 5189 2829 5902 8683
G.5 2862 8236 0055 2954
G.4 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911
G.3 77538 29466 34709 55475 42275 35486 96826 93231
G.2 05733 60224 22490 86872
G.1 11027 72026 74296 85394
G.ĐB 850589 628605 317633 817504

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 10/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 27, 22, 28, 28, 23, 21
3 33, 38, 34
4 -
5 -
6 66, 68, 60, 63, 64, 62
7 -
8 89, 89
9 91

Lô tô Long An Thứ 7, 10/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 09, 00
1 -
2 26, 24, 28, 29
3 38, 33, 36
4 42, 48
5 -
6 -
7 75, 73
8 80, 81, 86
9 97

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 10/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 29
3 33, 38, 33, 36, 32
4 40
5 55, 57
6 62
7 75, 77
8 86, 83, 89
9 96, 90, 94

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 10/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 08, 06, 02
1 11
2 26, 22, 29, 27, 20
3 31
4 45
5 54
6 -
7 72
8 83
9 94, 97, 90
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 07 57 93 88
G.7 291 122 454 576
G.6 9839 3044 9311 6390 0619 7363 9220 5968 4125 2505 7181 0969
G.5 7640 7265 4864 3871
G.4 35524 37291 09198 72435 31063 49728 59396 97088 96388 79310 03293 43435 92070 32246 42658 94855 80331 25921 24835 13126 03291 76921 43240 41790 41574 63085 73980 85045
G.3 87958 20788 44857 30568 78156 02480 04926 75691
G.2 51424 80907 01077 33768
G.1 68811 31596 79309 26731
G.ĐB 582950 114920 448719 168266

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 03/02/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 11, 11
2 24, 24, 28
3 35, 39
4 40, 44
5 50, 58
6 63
7 -
8 88
9 91, 98, 96, 91

Lô tô Long An Thứ 7, 03/02/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 10, 19
2 20, 22
3 35
4 46
5 57, 57
6 68, 65, 63
7 70
8 88, 88
9 96, 93, 90

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 03/02/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 19
2 21, 26, 20, 25
3 31, 35
4 -
5 56, 58, 55, 54
6 64, 68
7 77
8 80
9 91, 93

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 03/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 26, 21
3 31
4 40, 45
5 -
6 66, 68, 69
7 74, 71, 76
8 85, 80, 81, 88
9 91, 90
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 28 26 69 25
G.7 655 545 875 882
G.6 2391 4961 3783 2691 8472 6548 7013 0027 3089 7827 4257 0747
G.5 1398 2291 8225 5485
G.4 49444 83614 33740 40888 71595 78399 81277 40583 31830 64772 07652 36122 06094 96292 94794 64995 44507 54264 75746 50598 76142 16161 48052 54744 85766 53759 95376 56868
G.3 09074 94545 79025 55313 93623 82183 24878 33199
G.2 60292 01819 82883 19778
G.1 77332 85633 20992 27064
G.ĐB 299997 874063 172692 592318

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 27/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 28
3 32
4 45, 44, 40
5 55
6 61
7 74, 77
8 88, 83
9 97, 92, 95, 99, 98, 91

Lô tô Long An Thứ 7, 27/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 13
2 25, 22, 26
3 33, 30
4 48, 45
5 52
6 63
7 72, 72
8 83
9 94, 92, 91, 91

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 27/01/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 13
2 23, 25, 27
3 -
4 46, 42
5 -
6 64, 69
7 75
8 83, 83, 89
9 92, 92, 94, 95, 98

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 27/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 27, 25
3 -
4 44, 47
5 52, 59, 57
6 64, 61, 66, 68
7 78, 78, 76
8 85, 82
9 99
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 11 49 20 04
G.7 874 160 616 380
G.6 8892 0961 3538 2945 6714 2701 2429 0159 8632 2707 6217 1468
G.5 5953 6455 3760 9255
G.4 12608 84418 11737 62486 89896 56325 46865 61444 22392 07443 67824 25718 98816 25242 20112 37663 74894 09589 81295 10153 88624 94851 46095 11292 86012 48409 44034 18425
G.3 51058 76068 24424 97036 69891 79156 32241 51567
G.2 91186 96502 21218 89250
G.1 75990 79843 49126 41816
G.ĐB 132339 321930 517325 925403

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 20/01/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 18, 11
2 25
3 39, 37, 38
4 -
5 58, 53
6 68, 65, 61
7 74
8 86, 86
9 90, 96, 92

Lô tô Long An Thứ 7, 20/01/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 01
1 18, 16, 14
2 24, 24
3 30, 36
4 43, 44, 43, 42, 45, 49
5 55
6 60
7 -
8 -
9 92

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 20/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 12, 16
2 25, 26, 24, 29, 20
3 32
4 -
5 56, 53, 59
6 63, 60
7 -
8 89
9 91, 94, 95

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 20/01/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 09, 07, 04
1 16, 12, 17
2 25
3 34
4 41
5 50, 51, 55
6 67, 68
7 -
8 80
9 95, 92
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 22 50 18 89
G.7 976 413 385 956
G.6 6022 1059 6363 8585 9299 8619 3343 6970 0506 5275 3699 2161
G.5 1042 5110 4606 4491
G.4 36866 28048 76610 42564 27903 11679 91266 70947 98709 33060 99409 52715 55985 84330 92895 82344 95657 25849 84661 92838 79274 62589 49192 43922 67110 81323 01676 54863
G.3 51700 07693 01983 68447 95548 62371 60310 13203
G.2 83239 38386 49391 72290
G.1 82691 94093 82913 08536
G.ĐB 322823 661433 804467 787903

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 13/01/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 03
1 10
2 23, 22, 22
3 39
4 48, 42
5 59
6 66, 64, 66, 63
7 79, 76
8 -
9 91, 93

Lô tô Long An Thứ 7, 13/01/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 09
1 15, 10, 19, 13
2 -
3 33, 30
4 47, 47
5 50
6 60
7 -
8 86, 83, 85, 85
9 93, 99

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 13/01/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 06
1 13, 18
2 -
3 38
4 48, 44, 49, 43
5 57
6 67, 61
7 71, 74, 70
8 85
9 91, 95

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 13/01/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 03
1 10, 10
2 22, 23
3 36
4 -
5 56
6 63, 61
7 76, 75
8 89, 89
9 90, 92, 91, 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 7

Xổ số miền Nam Thứ 7 (XSMN Thứ 7) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 7 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.

KQXSMN Thứ 7 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 7 hàng tuần
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 3. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 4. Thông tin khác
  • Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 7, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
  • Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
  • Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

XSMN Thứ 7 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!