XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - SXMN Thu 7

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 61 65 96 29
G.7 212 530 719 425
G.6 6612 7109 9046 2683 2170 9967 9470 4795 5496 3981 2827 3527
G.5 3636 4310 5517 5593
G.4 20335 80216 76116 78374 57299 70896 85051 41509 00179 49587 39711 72899 11034 15791 37121 33731 10247 06863 38661 74017 08698 98980 74857 66456 58782 28236 29771 29976
G.3 73686 49663 67127 87326 23510 90083 90275 03237
G.2 06178 12395 49255 80874
G.1 25900 08283 28535 87087
G.ĐB 993308 449449 464697 097421

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 15/06/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 00, 09
1 16, 16, 12, 12
2 -
3 35, 36
4 46
5 51
6 63, 61
7 78, 74
8 86
9 99, 96

Lô tô Long An Thứ 7, 15/06/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 11, 10
2 27, 26
3 34, 30
4 49
5 -
6 67, 65
7 79, 70
8 83, 87, 83
9 95, 99, 91

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 15/06/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 17, 17, 19
2 21
3 35, 31
4 47
5 55
6 63, 61
7 70
8 83
9 97, 98, 95, 96, 96

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 15/06/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 21, 27, 27, 25, 29
3 37, 36
4 -
5 57, 56
6 -
7 74, 75, 71, 76
8 87, 80, 82, 81
9 93
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 33 89 42 50
G.7 732 764 124 200
G.6 9232 7652 4501 4397 7037 2215 0000 8149 5358 2306 8137 6155
G.5 5342 8655 7506 1811
G.4 69711 97466 05379 18298 10103 96823 55731 89669 32895 52727 69753 87828 30529 47163 56411 62265 40437 70304 93506 35464 94673 27498 94935 19936 01318 63810 32783 28869
G.3 46801 73473 60182 82506 62347 90820 83745 85408
G.2 37156 72422 38602 45879
G.1 17601 31161 52962 71371
G.ĐB 409833 881616 070194 903513

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 08/06/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 01, 03, 01
1 11
2 23
3 33, 31, 32, 32, 33
4 42
5 56, 52
6 66
7 73, 79
8 -
9 98

Lô tô Long An Thứ 7, 08/06/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 16, 15
2 22, 27, 28, 29
3 37
4 -
5 53, 55
6 61, 69, 63, 64
7 -
8 82, 89
9 95, 97

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 08/06/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 06, 06, 00
1 11
2 20, 24
3 37
4 47, 49, 42
5 58
6 62, 65, 64
7 73
8 -
9 94

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 08/06/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 06, 00
1 13, 18, 10, 11
2 -
3 35, 36, 37
4 45
5 55, 50
6 69
7 71, 79
8 83
9 98
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 10 42 84 84
G.7 366 436 308 507
G.6 6844 5855 6197 0184 3203 9321 1422 5721 1375 0930 2295 8768
G.5 4376 7397 5694 5848
G.4 55409 70611 50702 20036 62480 57110 63433 21400 97035 08298 44819 50462 43830 99002 14210 04935 70780 41547 12430 87509 03839 46465 47526 43173 53910 24818 40739 59541
G.3 34095 96878 16247 40949 76504 62252 25823 15338
G.2 23403 74052 82255 38987
G.1 71112 91772 72148 85680
G.ĐB 333958 827194 960451 470840

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 01/06/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 09, 02
1 12, 11, 10, 10
2 -
3 36, 33
4 44
5 58, 55
6 66
7 78, 76
8 80
9 95, 97

Lô tô Long An Thứ 7, 01/06/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 03
1 19
2 21
3 35, 30, 36
4 47, 49, 42
5 52
6 62
7 72
8 84
9 94, 98, 97

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 01/06/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 09, 08
1 10
2 22, 21
3 35, 30, 39
4 48, 47
5 51, 55, 52
6 -
7 75
8 80, 84
9 94

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 01/06/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 10, 18
2 23, 26
3 38, 39, 30
4 40, 41, 48
5 -
6 65, 68
7 73
8 80, 87, 84
9 95
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 56 28 29 54
G.7 346 805 513 671
G.6 0453 2799 3508 9235 4527 4503 7660 3103 9364 7508 4963 4271
G.5 1332 3273 6119 5556
G.4 23678 45681 06355 80042 69522 74957 33392 88242 05982 82978 45636 75486 00764 83274 32042 87682 55045 11938 95408 37455 34036 77638 22974 33516 60665 57250 60934 72217
G.3 53620 33972 92004 13961 32071 75213 63472 85457
G.2 44220 03502 41715 02190
G.1 18331 25893 39687 76629
G.ĐB 056236 459577 840032 692964

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 25/05/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 -
2 20, 20, 22
3 36, 31, 32
4 42, 46
5 55, 57, 53, 56
6 -
7 72, 78
8 81
9 92, 99

Lô tô Long An Thứ 7, 25/05/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 03, 05
1 -
2 27, 28
3 36, 35
4 42
5 -
6 61, 64
7 77, 78, 74, 73
8 82, 86
9 93

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/05/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 03
1 15, 13, 19, 13
2 29
3 32, 38, 36
4 42, 45
5 55
6 60, 64
7 71
8 87, 82
9 -

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 25/05/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 16, 17
2 29
3 38, 34
4 -
5 57, 50, 56, 54
6 64, 65, 63
7 72, 74, 71, 71
8 -
9 90
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 18 13 41 39
G.7 644 294 288 518
G.6 6977 4069 2583 6480 7889 2136 9328 7836 8780 6869 0462 4179
G.5 7046 8528 5971 6816
G.4 75112 69899 73261 41899 34195 83141 16416 67093 85438 90391 71831 57055 47553 97442 98110 53079 72202 33757 62234 58993 60786 80182 08471 99668 64861 33143 84079 37064
G.3 50419 25948 44554 82810 80979 21314 60300 86797
G.2 50566 26809 90507 90943
G.1 81584 81964 70309 46806
G.ĐB 067456 779547 806781 713531

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 18/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 12, 16, 18
2 -
3 -
4 48, 41, 46, 44
5 56
6 66, 61, 69
7 77
8 84, 83
9 99, 99, 95

Lô tô Long An Thứ 7, 18/05/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 10, 13
2 28
3 38, 31, 36
4 47, 42
5 54, 55, 53
6 64
7 -
8 80, 89
9 93, 91, 94

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/05/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 07, 02
1 14, 10
2 28
3 34, 36
4 41
5 57
6 -
7 79, 79, 71
8 81, 86, 80, 88
9 93

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/05/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 00
1 16, 18
2 -
3 31, 39
4 43, 43
5 -
6 68, 61, 64, 69, 62
7 71, 79, 79
8 82
9 97
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 63 96 65 25
G.7 133 882 330 330
G.6 6778 9029 0341 3878 7988 6237 2642 0213 5372 2567 4125 9496
G.5 9655 9515 1005 8184
G.4 93664 49006 76322 94256 40581 26258 18239 57791 63434 48682 28302 45733 41730 56370 04348 79993 35744 63885 03270 87625 25728 76238 00214 68249 06951 02661 02277 16242
G.3 38619 25628 78859 35507 91177 42499 88761 77071
G.2 26648 58289 45481 29621
G.1 53134 82694 23992 31196
G.ĐB 416236 082275 490251 218726

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 11/05/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 19
2 28, 22, 29
3 36, 34, 39, 33
4 48, 41
5 56, 58, 55
6 64, 63
7 78
8 81
9 -

Lô tô Long An Thứ 7, 11/05/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 02
1 15
2 -
3 34, 33, 30, 37
4 -
5 59
6 -
7 75, 70, 78
8 89, 82, 88, 82
9 94, 91, 96

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 13
2 25, 28
3 30
4 48, 44, 42
5 51
6 65
7 77, 70, 72
8 81, 85
9 92, 99, 93

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 26, 21, 25, 25
3 38, 30
4 49, 42
5 51
6 61, 61, 67
7 71, 77
8 84
9 96, 96
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 60 84 55 73
G.7 696 590 714 261
G.6 5406 8132 8130 0408 8349 9166 1879 4743 5134 3034 3324 7499
G.5 3319 1177 1109 1895
G.4 03149 73454 50400 49097 79262 34507 66844 29138 37495 33596 54265 83003 31405 54639 55764 33161 75406 94074 89014 72494 12848 25137 98526 77310 64973 71839 74169 55811
G.3 00130 41719 15686 74968 49915 84990 44760 13019
G.2 74106 99085 27275 53430
G.1 54533 00367 94022 72502
G.ĐB 742011 856788 988650 757837

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/05/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 00, 07, 06
1 11, 19, 19
2 -
3 33, 30, 32, 30
4 49, 44
5 54
6 62, 60
7 -
8 -
9 97, 96

Lô tô Long An Thứ 7, 04/05/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 05, 08
1 -
2 -
3 38, 39
4 49
5 -
6 67, 68, 65, 66
7 77
8 88, 85, 86, 84
9 95, 96, 90

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/05/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 15, 14, 14
2 22
3 34
4 48, 43
5 50, 55
6 64, 61
7 75, 74, 79
8 -
9 90, 94

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/05/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 19, 10, 11
2 26, 24
3 37, 30, 37, 39, 34
4 -
5 -
6 60, 69, 61
7 73, 73
8 -
9 95, 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 7

Xổ số miền Nam Thứ 7 (XSMN Thứ 7) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 7 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.

KQXSMN Thứ 7 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 7 hàng tuần
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 3. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 4. Thông tin khác
  • Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 7, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
  • Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
  • Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

XSMN Thứ 7 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!