XSMN Thứ 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - SXMN Thu 6

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 82 31 50
G.7 143 202 989
G.6 8621 4353 4164 0293 7411 1459 8492 3155 4676
G.5 7706 0683 9372
G.4 73452 98748 11946 51818 73687 62827 73421 40230 50462 83732 46446 16179 67762 07587 42235 50792 96634 11529 29498 76820 90780
G.3 77718 58769 48073 65248 65707 76939
G.2 03515 86037 28173
G.1 59438 74448 15113
G.ĐB 970118 066012 573170

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 23/02/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 18, 15, 18, 18
2 27, 21, 21
3 38
4 48, 46, 43
5 52, 53
6 69, 64
7 -
8 87, 82
9 -

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 23/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 12, 11
2 -
3 37, 30, 32, 31
4 48, 48, 46
5 59
6 62, 62
7 73, 79
8 87, 83
9 93

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 23/02/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 13
2 29, 20
3 39, 35, 34
4 -
5 55, 50
6 -
7 70, 73, 72, 76
8 80, 89
9 92, 98, 92
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 89 23 89
G.7 446 971 781
G.6 4682 0889 9636 3257 1970 7932 3254 4775 2209
G.5 8536 1396 0348
G.4 74309 56146 40069 88864 91181 23348 86807 02762 08986 32073 32087 47276 04779 12895 12292 59206 59013 26620 64007 39416 33021
G.3 57405 81381 38269 04757 39829 93015
G.2 28174 23625 34785
G.1 87120 94677 95332
G.ĐB 861029 657838 819498

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 16/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 09, 07
1 -
2 29, 20
3 36, 36
4 46, 48, 46
5 -
6 69, 64
7 74
8 81, 81, 82, 89, 89
9 -

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 16/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 25, 23
3 38, 32
4 -
5 57, 57
6 69, 62
7 77, 73, 76, 79, 70, 71
8 86, 87
9 95, 96

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 16/02/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 07, 09
1 15, 13, 16
2 29, 20, 21
3 32
4 48
5 54
6 -
7 75
8 85, 81, 89
9 98, 92
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 13 95 20
G.7 928 426 014
G.6 6583 8762 0190 0886 6250 9629 3959 1156 4162
G.5 6260 2690 5180
G.4 24944 78910 20973 69174 09668 46634 31761 61637 39767 06322 56351 35583 66213 51216 86697 79314 51912 07010 52476 85050 08431
G.3 52123 90982 40231 79984 53302 77237
G.2 62873 03529 52519
G.1 04167 83178 37165
G.ĐB 921574 818015 550598

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 09/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 13
2 23, 28
3 34
4 44
5 -
6 67, 68, 61, 60, 62
7 74, 73, 73, 74
8 82, 83
9 90

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 09/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 13, 16
2 29, 22, 29, 26
3 31, 37
4 -
5 51, 50
6 67
7 78
8 84, 83, 86
9 90, 95

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 09/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 19, 14, 12, 10, 14
2 20
3 37, 31
4 -
5 50, 59, 56
6 65, 62
7 76
8 80
9 98, 97
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 78 12 89
G.7 893 685 595
G.6 8459 4845 9380 5753 0576 7292 8028 2841 1348
G.5 3134 1558 4198
G.4 53112 08730 12284 02647 15530 71754 48282 73561 92830 42419 86131 35832 59723 14905 29130 94600 11924 07819 38842 26857 98766
G.3 10019 28298 03116 35420 85044 43047
G.2 55306 97837 02479
G.1 37369 58625 41289
G.ĐB 614753 809593 675208

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 02/02/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 19, 12
2 -
3 30, 30, 34
4 47, 45
5 53, 54, 59
6 69
7 78
8 84, 82, 80
9 98, 93

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 02/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 16, 19, 12
2 25, 20, 23
3 37, 30, 31, 32
4 -
5 58, 53
6 61
7 76
8 85
9 93, 92

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 02/02/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 00
1 19
2 24, 28
3 30
4 44, 47, 42, 41, 48
5 57
6 66
7 79
8 89, 89
9 98, 95
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 63 71 84
G.7 654 635 793
G.6 7994 0669 0965 9122 5969 0450 1453 0598 2705
G.5 2606 2043 3933
G.4 61543 42955 54764 04126 98195 51052 05839 88162 85833 56121 18468 70048 78728 29312 21712 00965 83196 61926 16064 03609 62355
G.3 27168 34438 48540 19318 40851 31713
G.2 46167 30071 32502
G.1 24979 25706 90045
G.ĐB 194022 048387 129221

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 26/01/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 -
2 22, 26
3 38, 39
4 43
5 55, 52, 54
6 67, 68, 64, 69, 65, 63
7 79
8 -
9 95, 94

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 26/01/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 18, 12
2 21, 28, 22
3 33, 35
4 40, 48, 43
5 50
6 62, 68, 69
7 71, 71
8 87
9 -

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 26/01/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 09, 05
1 13, 12
2 21, 26
3 33
4 45
5 51, 55, 53
6 65, 64
7 -
8 84
9 96, 98, 93
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 38 27 42
G.7 894 423 009
G.6 4636 4071 8507 1341 1229 2928 9083 7302 7708
G.5 8881 6285 0882
G.4 48183 00380 75262 54211 41829 51527 24596 58722 99368 28075 48773 10068 05609 78868 28148 65680 70789 99441 89138 21014 87113
G.3 85254 54680 19419 83852 80978 57291
G.2 19657 51108 98722
G.1 78293 92277 03203
G.ĐB 207004 050160 291884

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 19/01/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 11
2 29, 27
3 36, 38
4 -
5 57, 54
6 62
7 71
8 80, 83, 80, 81
9 93, 96, 94

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 19/01/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 19
2 22, 29, 28, 23, 27
3 -
4 41
5 52
6 60, 68, 68, 68
7 77, 75, 73
8 85
9 -

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 19/01/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 02, 08, 09
1 14, 13
2 22
3 38
4 48, 41, 42
5 -
6 -
7 78
8 84, 80, 89, 82, 83
9 91
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 86 80 95
G.7 009 656 381
G.6 5777 2639 6904 1040 8120 9228 1220 3391 0687
G.5 8623 8109 6587
G.4 55291 17003 02332 58316 71992 65742 02460 52229 41856 78595 93052 88385 56467 09089 29799 50526 73380 15634 08862 78983 10993
G.3 55770 93900 24589 77608 19290 87072
G.2 58684 31728 73661
G.1 65889 60806 07444
G.ĐB 714906 305787 941747

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 12/01/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 00, 03, 04, 09
1 16
2 23
3 32, 39
4 42
5 -
6 60
7 70, 77
8 89, 84, 86
9 91, 92

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 12/01/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 08, 09
1 -
2 28, 29, 20, 28
3 -
4 40
5 56, 52, 56
6 67
7 -
8 87, 89, 85, 89, 80
9 95

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 12/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 26, 20
3 34
4 47, 44
5 -
6 61, 62
7 72
8 80, 83, 87, 87, 81
9 90, 99, 93, 91, 95

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 6

Xổ số miền Nam Thứ 6 (XSMN Thứ 6) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 6 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.

KQXSMN Thứ 6 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 6 hàng tuần
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 3. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 4. Thông tin khác
  • Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 6, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
  • Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
  • Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

XSMN Thứ 6 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!